Regulamin spływów kajakowych – Aktywni Team

Organizatorzy:

Organizatorem spływu i imprezy jest „Stowarzyszenie Aktywni” lub F.H.U. „Aktywni Jacek Kluczniok”

Komandor spływu: Jacek Kluczniok

Regulamin spływu i imprezy:

W spływie i imprezie kajakowej, organizowanych przez Aktywni Team, mogą brać udział wszystkie osoby pragnące spędzić aktywnie czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Warunki uczestnictwa:
1.  Warunkiem uczestnictwa w imprezie/spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
2.  Prawo udziału w imprezie/spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział, bez względu na umiejętność pływania.
3.  Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu / dokumentu tożsamości.
4.  Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w imprezie/spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
5.  Uczestnicy imprezy/spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6.  Wszyscy uczestnicy imprezy/spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
7.  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom imprezy/spływu w miarę swoich możliwości .
8.  W trakcie trwania imprezy/spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.
9.  Zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
11. Każdy uczestnik imprezy/spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
12. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem.
13. Uczestnictwo w imprezie/spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy/spływu.
15. Uczestnik imprezy/spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
16. Komandor imprezy/spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
17. Organizator imprezy/spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu spływu oraz odwołania bądź przeniesienia w inne miejsce imprezy/spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
18. Na trasie spływu występują przeszkody wodne i może zachodzić konieczność przenoszenia kajaka.
19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat na dwa dni przed dniem rozpoczęcia spływu, spóźnienia się na zbiórkę , skrócenie pobytu na imprezie itp.
21. O uczestnictwie w imprezie/spływie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przez stronę klubową www.aktywni.net.pl
22. Uczestnicy imprezy nie podlegają ubezpieczeniu przez organizatora spływu.

23. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje zdjęć ze spływu na fanpage'u FB.

Przejdź do paska narzędzi